Положення про щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування

Дата додавання: 26.03.2013    |    Переглядів: 3873

Затверджено Рішенням Ради адвокатів України №24 від «17» грудня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування

Це Положення визначає порядок сплати, розподілу та використання щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (далі – «щорічні внески»).

СТАТТЯ 1. Загальні положення
1.1. Щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування вносяться адвокатами на підставі рішення з’їзду адвокатів України, прийнятого відповідно до приписів статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
1.2. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається відповідно до приписів статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
1.3. Фінансування органів адвокатського самоврядування, розпорядження їх коштами та майном здійснюється відповідно до кошторисів, що затверджуються конференціями адвокатів регіонів та з’їздом адвокатів України.
1.4. У разі прийняття з’їздом адвокатів рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, Рада адвокатів України встановлює обов’язковий для кожного адвоката України розмір та порядок сплати щорічних внесків, забезпечує їх розподіл і використання.
1.5. Рада адвокатів регіону здійснює контроль за своєчасною сплатою внесків адвокатами, адреса робочого місяця яких знаходиться у цьому регіоні та веде облік щорічних внесків у відповідності до рекомендацій Ради адвокатів України.
1.6. Рада адвокатів України координує процес та здійснює загальний контроль за сплатою адвокатами України щорічних внесків, контролює та координує роботу рад адвокатів регіонів щодо адміністрування ними в установленому актами НААУ порядку сплати адвокатами щорічних внесків, їх розподілу та використання.
1.7. Фінансова звітність органів адвокатського самоврядування щорічно оприлюднюється у порядку, затвердженому Радою адвокатів України.

СТАТТЯ 2. Розмір щорічних внесків
2.1. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України.
2.2. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх адвокатів.
2.3. Особи, які склали присягу адвоката України та отримали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, сплачують щорічний внесок у повному розмірі, незалежно від того, в якому місяці року таке свідоцтво отримано.
2.4. Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких було зупинено, після поновлення такого права сплачують щорічний внесок за рік, в якому таке право поновлено у повному обсязі.
2.5. Адвокати іноземної держави, що здійснюють адвокатську діяльність в Україні сплачують щорічний внесок у повному розмірі, незалежно від того, в якому місяці відомості про них внесено до Єдиного реєстру адвокатів України.

СТАТТЯ 3. Порядок та строки сплати щорічних внесків
3.1. Для адвокатів в Україні встановлюється єдиний порядок сплати щорічних внесків.
3.2. Адвокати України сплачують щорічні внески шляхом одноразового перерахування повної суми щорічного внеску у національній валюті України на спеціально відкритий банківський рахунок НААУ. НААУ зобов’язана відраховувати частину щорічного внеску у розмірі та порядку, встановленому рішенням Ради адвокатів України на рахунок ради адвокатів регіону, на території якої знаходиться адреса робочого місця адвоката згідно Єдиного реєстру адвокатів України, що сплатив щорічний внесок.
3.3. Рада адвокатів України та рада адвокатів відповідного регіону забезпечують доведення до відома адвокатів інформації щодо порядку сплати щорічних внесків, шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України, шляхом розміщення інформації в приміщенні ради адвокатів відповідного регіону, або за допомогою інших способів, які забезпечують доступ адвокатів до зазначеної інформації.
3.4. Для здійснення оплати щорічного внеску адвокат на офіційному веб-сайті НААУ www.unba.org.ua у спеціальному розділі (відповідно до встановленого системою сайту автоматичного алгоритму) генерує квитанцію.
3.5. Адвокат, роздрукувавши квитанцію, яка міститиме автоматично згенеровані необхідні реквізити повинен її оплатити через будь-яку банківську установу України, або ж здійснити оплату щорічного внеску за допомогою електронних платіжних систем (Інтернет – еквайрингу) за допомогою сайту НААУ, у випадку наявності такої технічної можливості у НААУ на момент сплати щорічного внеску.
3.6. Для централізованого обслуговування процесу адміністрування щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування Національна асоціація адвокатів України укладає генеральний договір про співробітництво з банківською установою, який затверджується рішенням РАУ.
3.7. Адвокати сплачують щорічні внески в строк до 31 березня поточного року.
3.8. Адвокати, вказані в п. 2.3, 2.4, 2.5, цього Положення, зобов’язані сплатити щорічні внески протягом місяця відповідно з дня отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, з дня поновлення права на зайняття адвокатською діяльністю, з дня внесення відомостей про них до Єдиного реєстру адвокатів України.
3.9. Якщо останній день сплати щорічного внеску адвокату припадає на святковий, вихідний, неробочий день, або на день, в який банківські установи не працюють, останнім днем вважається наступний робочий/банківський день, що слідує за святковим, вихідним, неробочим днем або днем, в який банківські установи не працювали.
3.10. Щорічний внесок вважається сплаченими адвокатом з моменту надходження коштів в повному обсязі на поточний рахунок отримувача (п. 3.5. Положення).
3.11. Рада адвокатів України та рада адвокатів регіону визначає відповідальну особу (осіб) за облік та контроль сплати щорічних внесків, яка веде облік та контролює своєчасність та повноту сплати щорічних адвокатських внесків адвокатами України та відповідного регіону.
3.12. Особа, відповідальна за облік внесків, перевіряє факт надходження коштів і у разі виявлення будь-яких невідповідностей невідкладно з’ясовує причини та вживає термінових заходів для їх усунення.
3.13. У разі зупинення чи припинення права на заняття адвокатською діяльністю сплачені адвокатом щорічні внески за рік, в якому відбулось таке зупинення чи припинення не повертаються, а залишаються у розпорядженні Національної асоціації адвокатів України та відповідної ради адвокатів регіону.

СТАТТЯ 4. Відповідальність адвокатів за порушення строків та порядку слати щорічних внесків
4.1. Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.
4.2. У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати на строк понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України, або ж ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.
4.3. У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати на строк понад шість місяців до нього за поданням Ради адвокатів України, або ж ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.
4.4. Якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом протягом одного року буде вчинено повторно порушення строків та/чи порядку сплати щорічних внесків, до такого адвоката може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

СТАТТЯ 5. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення
5.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Радою адвокатів України.
5.2. Норми та вимоги цього Положення доводяться Радою адвокатів України до відома органів Національної асоціації адвокатів України через його оприлюднення на офіційному веб-сайті НААУ.
5.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Ради адвокатів України, шляхом викладення даного Положення в новій редакції.
5.4. Усі питання, не врегульовані цим Положенням і Статутом Національної асоціації адвокатів України, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.